Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30. 01. 2020 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Nájom nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Prešov do nájmu nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parkovacie miesto)

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475

Nájomca

Severovýchod Slovenska, nezisková organizácia so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 42238536

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok – parkovacie miesto  pred budovou Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove, na pozemku registra KN C parcelné č. KN C 853/6 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515

prenajímaná plocha v m2 :

parkovacie miesto o celkovej výmere 12,5 m2

za nižšie uvedených podmienok:

  • Výška nájomného bez platieb za služby spojené s nájmom:  240,- €/rok

  • Účel nájmu: parkovanie jedného motorového vozidla Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

  • Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Nájomca je nezisková organizácia plniaca verejnoprospešné úlohy v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Krajská organizácia cestovného ruchu sídli v budove PSK, spoluzakladateľom organizácie je Prešovský samosprávy kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu. 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 24.01.2020 do 10.02.2020, 10:00.

V Prešove 30. 1. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024