Nájom nehnuteľného majetku - garáže v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu – Technická univerzita Košice

8. 04. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov, IČO: 00161837, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12894, k. ú. Prešov, a to:

    nebytové priestory o výmere 20,16 m2 (garáž), nachádzajúce sa v nehnuteľnosti súpisné číslo stavby 2831 – škola, umiestnenej na pozemku registra C KN parcelné číslo 3961/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,

do nájmu nájomcuTechnická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 27 € /m2/rok,

Účel nájmu:

  • parkovanie služobného motorového vozidla nájomcu

Doba nájmu:

  • doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Technická univerzita v Košiciach je vlastníkom susednej budovy súpisné č. 11754 na parcele č. 3961/3, evidovanej na LV č. 4645 v k.ú. Prešov, ktorá je súčasťou areálu školy a je využívaná Fakultou výrobných technológií v Prešove na školské účely. Priestory garáže sú súčasťou budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej, nachádzajú sa v uzatvorenom areáli, Fakultou výrobných technológií v Prešove budú využité vo verejnom záujme a v súlade s predmetom činnosti nájomcu. Nájomca sa bude alikvotne spolupodieľať aj na nákladoch za vodu z povrchového odtoku a ďalších platbách spojených s užívaním garáže.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 08.04.2016 do 26.04.2016, 10:00.

V Prešove 8. 4. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024