Nájom nehnuteľného majetku – časti pozemku v správe Správy a údržby ciest PSK

6. 03. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nehnuteľný majetok – časť pozemku parcela 106/3 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Bukovce, zapísaného na Liste vlastníctva č. 154, ktorý sa nachádza v obci Bukovce 
  • Prenajímaná plocha v m² : 277,1 m²
  • Prenájom časti pozemku za účelom využitia prenajatého pozemku na realizáciu projektu „Regenerácia sídiel“. Na tejto parcele sa po schválení projektu zrekonštruuje chodník.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Doba trvania nájmu: na dobu určitú od 01.04.2013 do 1.4.2020, najneskôr však nájom skončí po piatich rokoch odo dňa ukončenia realizácie projektu
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o nájom nehnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 22.3.2013do 9:00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom : „Nájom – pozemok – neotvárať“ na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadne prenájmu získate na tel.č. 051/7563 715, e-mail: karnisova.martina@sucpsk.sk

V Prešove 6. 3. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024