Nájom nehnuteľného majetku – časti pozemku v správe Správy a údržby ciest PSK

10. 04. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • Časť pozemku pozdĺž cesty III. triedy parcela č. KN-E 2186/2 – ostatné plochy, zapísaného na Liste vlastníctva č. 1179, katastrálne územie Ruská Nová Ves, odčleneného geometrickým plánom č. 85/2012 vypracovaným Štefanom Vargom zo dňa 28.12.2012 a to:
  • parcela KN E 2186/3 o výmere 615 m²
  • parcela KN E 2186/4 o výmere 518 m²
 • Prenajímaná plocha v m² : 1133 m²
 • Prenájom časti pozemku za účelom využitia prenajatého pozemku na realizáciu výstavby chodníka, v rámci projektu nájomcu uchádzajúceho sa o finančnú podporu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Doba trvania nájmu: na dobu určitú od 01.05.2013 do 01.5.2020, najneskôr však nájom skončí po piatich rokoch odo dňa ukončenia realizácie projektu.
 • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o nájom nehnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 24.4.2013 v zalepenej obálke označenej heslom : „Nájom – pozemok – neotvárať“ na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

 

Kontakt:

 • Bližšie informácie prenájmu získate na tel.č. 051/7563 715, e-mail: karnisova.martina@sucpsk.sk

V Prešove 10. 4. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024