Nájom nehnuteľného majetku – časti pozemku v správe Správy a údržby ciest PSK

22. 03. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nehnuteľný majetok – časť pozemku parcela č. 109 a 76/2 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Červenica pri Sabinove, zapísaného na Liste vlastníctva č. 35, ktorý sa nachádza v obci Červenica pri Sabinove.
  • Prenajímaná plocha v m² : 282 m²
  • Prenájom časti pozemku za účelom využitia prenajatého pozemku na realizáciu projektu „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, SO 01 Sanácia a oprava Hanigovského potoka v km 0,275 – 0,940. 
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Doba trvania nájmu: na dobu určitú od 15.4.2013 do 15.4.2023, najneskôr však nájom skončí po piatich rokoch odo dňa ukončenia realizácie projektu
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o nájom nehnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 5.4.2013  v zalepenej obálke označenej heslom : „Nájom – pozemok – neotvárať“ na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov

Kontakt:

V Prešove 22. 3. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024