Nájom nehnuteľného majetku – častí pozemkov v správe Podtatranského múzea v Poprade

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Predmet nájmu:

  • Nehnuteľný majetok – časti pozemkov parcela číslo 2612/3 a 2609/1 (ostatné plochy) v katastrálnom území Poprad, zapísaných na liste vlastníctva č. 5150, ktoré sa nachádzajú na Vajanského ulici v Poprade
  • Prenajímaná plocha celkom v m2: 143 m2
  • prenájom častí pozemkov za účelom využitia ako manipulačný priestor počas výstavby „Obchodného centra FORUM Poprad“
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Doba trvania nájmu: počas búracích a stavebných prác, najdlhšie do skončenia termínu platnosti stavebného povolenia
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 052 7881421, riaditeľka múzea, e-mail:riaditel@muzeumpp.sk
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 3.12.2012 do 9:00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – pozemok – neotvárať“ na adresu múzea:

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024