Nájom nebytových priestorov v k.ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Mesto Sabinov

8. 04. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:

Prenajímateľ:

Gymnázium Antona Prídavku, Komenského 40, 083 01 Sabinov, IČO: 00161152, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4146, k. ú. Sabinov, a to:

    nebytové priestory o výmere 700 m2, nachádzajúce sa v nehnuteľnosti súpisné číslo stavby 1852 – základná škola, spoluvlastnícky podiel ½, umiestnenej na pozemkoch registra C KN parcelné číslo 627/17 a 627/28, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,

do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 00327735, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 € /m2/rok,

Účel nájmu:

  • školské účely – výučba tanečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Sabinove

Doba nájmu:

  • doba neurčitá od 01.09.2016

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu je z dôvodu poklesu počtu žiakov pre potreby regionálneho školstva dočasne prebytočný, bude využitý vo verejnom záujme na výchovnovzdelávacie účely. Mesto Sabinov je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti so spoluvlastníckym podielom ½, využíva prízemie nehnuteľnosti na výučbu 1.stupňa Základnej školy so sídlom Komenského 13 v Sabinove.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 08.04.2016 do 26.04.2016, 10:00.

V Prešove 8. 4. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024