Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove PSK v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. 08. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu

 

Prenajímateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok – nebytový priestor  v administratívnej budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove  – budova súpisné číslo 5043, na pozemku registra KN C parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností na  LV č. 13515

prenajímaná plocha v m2:

kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,84 m2 a to v rozsahu:

miestnosti č.:

  • 6.6     o výmere 20,47 m2
  • 6.7     o výmere 20,47 m2

Kancelárske priestory  spolu:  40,94 m2

Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %):   19,90 m2

do nájmu nájomcuÚrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, IČO: 31797903, za nižšie uvedených podmienok:

  • Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka)
  • Účel nájmu: kancelárske účely, vykonávanie lektorskej činnosti pre verejných obstarávateľov
  • Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Nájomcom je štátna rozpočtová organizácia, ktorá bude využívať predmet nájmu na plnenie svojich úloh pri výkone štátnej správy v oblasti verejného obstarávania a dohľadu nad verejným obstarávaním.

 

            Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 09.08.2019 do 26.08.2019, 10:00.

V Prešove 9. 8. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024