Nájom nebytových priestorov - SOŠ, Stará Ľubovňa

8. 09. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytové priestory v objekte evidovanom na liste vlastníctva č.2969, na parcele číslo 517, katastrálne územie Stará Ľubovňa
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v budove ubytovacieho zariadenia
 • nebytové priestory sú prázdne 1 bunka – sú určené ako kancelárske priestor
 • prenajímaná plocha: 38 m2
 • spôsob nájmu : priamy nájom
 • Minimálne nájomné:
  •  plocha využívaná kancelárske účely 42,50 EUR/m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie- elektrická energia, vykurovanie, vodné a stočné, upratovanie a odvoz odpadu, alebo ich bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, predmetu nájmu, špecifikácie a účelu nájmu požadujeme doručiť do 23.9.2015 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s označením „Nájom- neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Jarmočná 108
064 01 Stará Ľubovňa

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7164319 – Katarína Dudová

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 8.9.2015 do 23.9.2015, 14:00.

V Prešove 8. 9. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024