Nájom nebytových priestorov (kancelária v budove ÚPSK) z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena výšky nájomného

6. 06. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zmenu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 224/2011 nasledovne:

Prenajímateľ:

  • Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475

Nájomca:

  • Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 698172014

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 13515 v budove súpisné číslo 5043, na pozemku parcela č. KN C 852/1, a to nebytové priestory v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove – kancelária č. dverí 439 o podlahovej ploche 20,53 m2

Účel nájmu:

  • poskytovanie špeciálneho sociálneho poradenstva, kultúrnej, športovej a spoločenskej integrácie zdravotne postihnutých a na prácu s rodinou zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených.

Predmet zmeny uznesenia:

  • vypúšťa sa text:

„za ročné nájomné vo výške 667,49 €, (33 €/m2/rok)“

  • nové znie:

„za ročné nájomné (bez platieb za služby spojené s nájmom) vo výške1 €/rok“

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 06.06.2014 do 24.06.2014, 10:00.

V Prešove 6. 6. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024