Nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Prešov

4. 08. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok v k. ú. Prešov v správe Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej v Prešove do nájmu nájomcu – Hokejová akadémia Slávia Prešov

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, IČO: 37 946 765

Predmet nájmu

  • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12693, k. ú. Prešov, a to:

pozemok registra C KN, číslo parcely 14804/2, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 3460 m2

do nájmu nájomcu – Hokejová akadémia Slávia Prešov, o.z. so sídlom Pavla Horova 14636/33, 080 01 Prešov, IČO: 50601024, za nižšie uvedených podmienok:

  • Výška nájomného: 1 € /rok
  • Účel nájmu: vybudovanie šatní a športovísk nevyhnutných pre bezproblémové fungovanie zimného štadióna PSK Aréna
  • Doba nájmu: doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v športe – na vybudovanie šatní a športovísk pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť v súvislosti s prevádzkou Zimnej tréningovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti nehnuteľností Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a to do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 04.08.2017 do 22.08.2017, 10:00.

 

V Prešove 4. 8. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024