Nájom majetku v k.ú. Veľký Šariš z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

27. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:37870475

Predmet nájmu:

  • časť nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 6777, k. ú. Veľký Šariš, a to:

časti pozemkov registra CKN:
parcelné číslo 3401/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7629 m2
parcelné číslo 3410/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4315 m2

do nájmu nájomcu – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, za nižšie uvedených podmienok:

  • dočasný záber pozemkov o celkovej výmere 80 m2 do 1 roka odo dňa skutočného začatia stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí:

objekt RZ 601-00 Preložka 2×110 kV vedenia V6754/9755 v km 2,8 – 4,3
objekt RZ 614-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 3,368 a 3,813 obchvatu (VN226,517)

LV č.

Číslo parcely C KN

Spolu-
vlastnícky podiel

Diel č.

Výmera dielu v m2

Výmera v m2
pripadajúca na spoluvlastnícky podiel

Výška nájmu v €/m2/rok

Výška
nájmu za 12 mesiacov


K objektu číslo

6777

3410/1

1/3

680

44

14,67

1,081

15,85

RZ 601-00

6777

3410/1

1/3

681

7

2,33

1,081

2,52

RZ 601-00

6777

3410/1

1/3

682

29

9,67

1,081

10,45

RZ 614-00

  • dočasný záber pozemkov o celkovej výmere 258 m2 na dobu výstavby stavebných objektov

objekt DZ 202-00 Most na R4 v km 3,10 nad riekou Torysou, traťou ŽSR a cestou I/68
objekt DZ 217-00 Most na prístupovej ceste k severnému portálu tunela Bikoš nad riekou Torysou
objekt DZ 803-00 Prístupová komunikácia k provizórnemu premosteniu Torysy

 

LV č.

Číslo parcely C – KN

Spoluvlastnícky podiel

Diel č.

Výmera
dielu v m2

Výmera v m2
pripadajúca na spoluvlastnícky podiel

Výška nájmu v €/m2/rok

Výška
nájmu za 12 mesiacov


K objektu číslo

6777

3401/1

1/3

667

97

32,33

1,081

34,95

DZ 202-00

6777

3410/1

1/3

677

67

22,33

1,081

24,14

DZ 202-00

6777

3410/1

1/3

678

7

2,33

1,081

2,52

DZ 217-00

6777

3410/1

1/3

679

87

29,00

1,081

31,35

DZ 803-00

Rozsah nájmu je zameraný Geometrickým plánom č. 31628826-3/2014/b vypracovaným spoločnosťou Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica.

Výška nájomného:

  • 1,081 €/ m2 /rok

Cena nájmu je stanovená znaleckým posudkom č. 192/2015 zo dňa 23.9.2015, ktorý vypracoval znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Účel nájmu:

  • realizácia stavby R4 Prešov – severný obchvat

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu bude využitý na realizáciu verejnoprospešnej stavby severného obchvatu mesta Prešov – nadregionálneho komunikačného systému a druhého aglomeračného vonkajšieho okruhu mesta Prešov.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00.

V Prešove 27. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024