Nájom majetku v k.ú. Spišský Štvrtok z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.

27. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:37870475

Predmet nájmu:

 • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1198, k. ú. Spišský Štvrtok, a to:

stavba:

   • administratívna budova, súpisné číslo 402 na pozemku registra C KN parc. č. 2/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2 (bez pozemku)
   • bytový dom, súpisné číslo 403 na pozemku registra C KN parc. č. 2/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m2 (bez pozemku)
   • budova bez súpisného čísla – práčovňa na pozemku registra C KN parc. č. 2/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m2 (bez pozemku)
   • budova bez súpisného čísla – prevádzková budova na pozemku registra C KN parc. č. 2/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2 (bez pozemku)
   • budova bez súpisného čísla – skleník na pozemku registra C KN parc. č. 2/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2 (bez pozemku)
   • budova bez súpisného čísla – hospodárska budova na pozemku registra C KN parc. č. 2/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 (bez pozemku)
   • budova bez súpisného čísla – márnica na pozemku registra C KN parc. č. 2/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 (bez pozemku)
   • garáže – stavba neevidovaná na liste vlastníctva, nezakreslená na katastrálnej mape na pozemku registra C KN parc.č. 2/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7497 m2 (bez pozemku)
   • septik – stavba neevidovaná na liste vlastníctva, nezakreslená na katastrálnej mape na pozemku registra C KN parc.č. 89 orná pôda o výmere 2458 m2 (bez pozemku)
 • hnuteľný majetok slúžiaci na zabezpečenie účelu nájmu, pričom objem hnuteľného majetku, ktorý bude predmetom nájmu, sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, resp. mimoriadnej inventarizácie

do nájmu nájomcu – Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o., so sídlom Námestie slobody 256, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 45743118, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

 • 1 €/rok,
 • nájomca zabezpečí na vlastné náklady prevádzkyschopnosť prenajatého majetku, jeho poistenie a úhradu dane z nehnuteľností, potrebnú rekonštrukciu a investovanie do majetku vykonaná po písomnom súhlase prenajímateľa a bez možnosti kompenzácie prenajímateľom

Účel nájmu:

 • poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom celoročnou pobytovou formou

Doba nájmu:

 • doba určitá 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 1.1.2016.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Dlhodobý nájom nájomcovi za účelom zabezpečenia kontinuálneho poskytovania sociálnych služieb klientom v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v priestoroch po zrušenej rozpočtovej organizácii PSK – Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku, IČO: 00691917 v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení pre prijímateľov postihnutých schizofréniou a schizoafektívnymi poruchami a prijímateľov postihnutých demenciou a organickým psychosyndrómom.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00.

V Prešove 27. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024