Nájom majetku v k.ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

16. 10. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku v k. ú. Sabinov v správe Spojenej školy, SNP 16, Sabinov a DSS v Sabinove do nájmu nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Predmet nájmu:

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaný na LV č. 3773, k. ú. Sabinov, v správe správcu – Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, IČO: 42 383 153, rozpočtová organizácia, a to:

 • pozemky registra C KN :

pozemok parcela č. 5391, ostatné plochy o výmere 10 988 m2
pozemok parcela č. 5392, záhrady o výmere 1 236 m2
pozemok parcela č. 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 146 m2
pozemok parcela č. 5394, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2
pozemok parcela č. 5395, zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2
pozemok parcela č. 5396, záhrady o výmere 1 019 m2
pozemok parcela č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2

 • stavby:

budova školy, súpisné číslo 1780 na pozemku registra KN C č. 5395
garáže s dielňou, stavba neevidovaná na liste vlastníctva, na pozemku KN C č. 5399/1

 • ťarchy:

V – 767/2017, Zmluva o zriadení vecného bremena č. reg. Úradu PSK:104/2017/ODSM zo dňa 18.03.2017 spočívajúce v zriadení vecného bremena (in rem) k parc. č. C KN 5393/2 a to: právo spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena – PSK strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši a prejazd motorovými vozidlami po pozemku C KN č. 5392 k pozemku C KN č. 5397 a stavbe s.č.1783 – bytový dom na parcele C KN č.5397 (LV č.3771, 3772) v prospech oprávnených z vecného bremena – podielových spoluvlastníkov pozemku C KN č.5397 a bytov. domu s.č.1783, číslo zmeny 802/2017.

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaný na LV č. 1421, k. ú. Sabinov, v správe správcu – Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO: 00 691 984, rozpočtová organizácia, a to:

 • pozemky registra C KN :

pozemok parcela č. 5403/2, ostatné plochy o výmere 634 m2
pozemok parcela č. 5417/6, ostatné plochy o výmere 397 m2
pozemok parcela č. 5417/8, ostatné plochy o výmere 4 376 m2

a príslušenstvo: plot od ulice, plot zadný plechový, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka plynu, NN prípojka, spevnené plochy

do nájmu nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o., so sídlom Jarková 63, 083 01 Sabinov, IČO: 42 092 175, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného:

 • 1 € /rok

Účel nájmu:

 • zriadenie špecializovaného zariadenia pre poskytovanie sociálnych a rehabilitačných služieb zameraných na sclerosis multiplex (ďalej len SM), poskytovanie pomoci a špeciálneho poradenstva v oblasti kultúrnej, športovej a spoločenskej integrácie zdravotne postihnutých, práca s rodinou zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených, podpora vzdelávania a výskumu v oblasti SM v spolupráci s domácimi aj zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa SM,

Doba nájmu:

 • doba určitá 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané:

 • rekonštrukcia budovy, výstavba priestorov na hydroterapiu – bazén, hypoterapiu atď., poskytovanie sociálnych a rehabilitačných služieb špecializovaných na sclerosis multiplex, 
 • nájomca nehnuteľnosti poistí na vlastné náklady,
 • prenajímateľ nie je povinný nájomcovi poskytovať žiadne služby spojené s nájmom,
 • všetky náklady, ktoré vzniknú počas doby nájmu (oprava, údržba, dane a pod.) uhrádza nájomca,
 • nájomca bude chrániť predmet nájmu pred zničením a poškodením,
 • nájomca sa zaväzuje strpieť prechod peší a prejazd motorovými vozidlami cez pozemok registra C KN, parcelné číslo 5402, k.ú. Sabinov v prospech vlastníka pozemku – Prešovský samosprávny kraj a správcu majetku – Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO: 00 691 984, na zabezpečenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním,
 • nájomca sa zaväzuje rešpektovať ťarchy zapísané na LV č. 3773, k.ú. Sabinov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Nájomca je organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby a pomoc zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným osobám a ich rodinám.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 29.09.2017 do 16.10.2017, 10:30.

V Prešove 16. 10. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024