Nájom majetku v k.ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

2. 06. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Gymnázium Antona Prídavka, Komenského 40, 083 01 Sabinov, IČO: 00161152, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu

 • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2419, k. ú. Sabinov, a to:
 • pozemok registra CKN:
  parcelné číslo 627/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 978 m2
  parcelné číslo 627/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2327 m2

Celková výmera pozemkov predstavuje 3305 m2.

 • stavba: škola súpisné číslo 1155 na pozemku registra C KN parcelné číslo 627/2, zastavané plochy a nádvoria, výmera prenajímaných priestorov 3385,96 m2
 • hnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove školy využívaný na zabezpečenie účelu nájmu

do nájmu nájomcu – Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., so sídlom Školská 136/5, Brezno 977 01, IČO: 47 342 242, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku bez platieb za energie a služby spojené s nájmom

 • 1 € za celú dobu nájmu, pričom sa nájomca zaväzuje vynaložiť v súvislosti s plnením účelu nájmu investície v minimálnej hodnote 100.000,- € v časovom rozsahu prvých 3 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.

Účel nájmu

 • užívanie predmetu nájmu nájomcom ako zriaďovateľom Gymnázia a ich využívanie školou pri jej vlastnej činnosti ako školy zaradenej do siete škôl a školských zariadení v súlade s účelovým určením majetku

Doba nájmu

 • doba určitá 15 rokov od 1.9.2017

Iné dojednania

Nájomca je povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo vykonať akúkoľvek údržbu a opravy predmetu nájmu (vrátane akýchkoľvek skúšok, kontrol, revíznych správ a pod.), tak aby bola zachovaná užívania schopnosť predmetu nájmu v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi a nájomnou zmluvou, s výnimkou závažných závad nehnuteľností, napr. porúch statiky a iných závad súvisiacich so životnosťou stavieb počas celej doby nájmu. Nájomca zabezpečí na svoje náklady poistenie prenajatého majetku a bude uhrádzať prípadnú daň z nehnuteľností.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Užívanie nehnuteľností a hnuteľných vecí nájomcom ako zriaďovateľom Gymnázia a ich využívanie školou pri jej vlastnej činnosti ako školy zaradenej do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR a s tým súvisiace záväzky nájomcu ako nového zriaďovateľa Gymnázia Antona Prídavka, Komenského 40, 083 01 Sabinov v súvislosti so zmenou zriaďovateľa školy od 1.9.2017 medzi Prešovským samosprávnym krajom a Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., schválenou na 24. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 11.04.2017 Uznesením č. 483/2017, a to najmä garantovanie ústavného práva na vzdelanie, zachovanie bezplatného štúdia a kontinuita zmluvných a pracovnoprávnych vzťahov.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.06.2017 do 19.06.2017, 11:00.

V Prešove 2. 6. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024