Nájom majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu SZZP, Okresná rada PREŠOV

5. 02. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:37870475

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove, zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043 na pozemku registra C KN parcela č. 852/1, a to:
    • nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 4.39 o výmere 20,53 m2
    • percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,28 %): 9,95 m2

do nájmu nájomcu – Slovenský zväz zdravotne postihnutých Okresná rada PREŠOV so sídlom Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 00698172014, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného za prenájom bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 €/rok,

Účel nájmu:

  • poskytovanie špeciálneho sociálneho poradenstva, kultúrnej, športovej a spoločenskej integrácie zdravotne postihnutých a na prácu s rodinou zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených,

Doba nájmu:

  • doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 1.3.2016.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Nájomca je organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby a pomoc zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným osobám a ich rodinám a ide o opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 05.02.2016 do 23.02.2016, 10:00.

V Prešove 5. 2. 2016

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024