Nájom majetku v k.ú. Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6. 04. 2018 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom cestného priepustu v k. ú. Pečovská Nová Ves v správe SÚC PSK do nájmu nájomcu – Obec Pečovská Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmet nájmu:

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, rozpočtová organizácia, a to:

cestný priepust ID P16936 na cestnej komunikácii III/3183 v km 1,804, k.ú. Pečovská Nová Ves,

do nájmu nájomcu – Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves,  IČO: 00327590, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného:

1,00 € za celú dobu nájmu

Účel nájmu:

priepust ID P16936 sa prenajíma za účelom realizácie projektu „Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec, SO 01 – Protipovodňový kanál Bukovec“, v rámci ktorého obec zabezpečí rekonštrukciu priepustu a jeho technické zhodnotenie z nenávratných z finančných prostriedkov v rámci výzvy MŽP SR pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Doba nájmu:

počas doby realizácie a implementácie projektu a 5 rokov po jeho ukončení

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané:

po dobu nájmu obec bude na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie priepustu,

po ukončení nájmu Obec Pečovská Nová Ves bezodplatne odovzdá prenajímateľovi technicky zhodnotený priepust ako vyvolanú investíciu.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Nájomcom je obec, ktorá sa zaviaže zhodnotiť prenajatý majetok rekonštrukciou a takého zhodnotenie je výhodné aj pre prenajímateľa. Predmetná stavba je v aktuálnom územnom pláne obce Pečovská Nová Ves zadefinovaná ako verejnoprospešná stavba. Opravou jestvujúceho priepustu na cestnej komunikácii zároveň dôjde k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov verejnej premávky. Po dobu realizácie stavby a udržateľnosti projektu obec bude na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie priepustu.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 06.04.2018 do 23.04.2018, 10:00.

V Prešove 6. 4. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024