Nájom majetku v k.ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6. 04. 2018 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku v k. ú. Orkucany v správe Úradu PSK do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmet nájmu:

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 – nehnuteľný majetok zapísaný na LV č.109, k. ú. Orkucany, a to:

  • časť pozemku o výmere 298 m2, nachádzajúcej sa na pozemku registra E KN parcelné číslo 1318/201, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 5676 m2, predpokladaný záber pozemku je stanovený podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby Prešov (02/2017) pre stavbu „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves“

do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57083 01 Sabinov, IČO: 00327735, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného:

  • 1,00 €/ rok

Účel nájmu:

majetkovoprávne vysporiadanie za účelom realizácie, prevádzky a údržby stavby nadnárodnej celoeurópskej siete cyklomagistrál EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves

Doba nájmu:

  • doba určitá počas doby realizácie a implementácie projektu stavby cyklomagistrály a 5 rokov po jeho ukončení

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané:

  • stavba cyklotrasy bude zrealizovaná za podmienky získania externých finančných zdrojov napr. z eurofondov do 36 mesiacov od schválenia žiadosti o získanie finančných prostriedkov,
  • po ukončení výstavby cyklomagistrály sa investor zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť porealizačné geodetické zameranie stavby so špecifikáciou konečnej výmery zabranej plochy pozemku a vypracovanie geometrického plánu ako podkladu na zápis do katastra nehnuteľností.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v športe na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva. Nájomca na prenajatom pozemku vybuduje cyklotrasu – súčasť medzinárodnej cyklomagistrály EuroVelo 11.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 06.04.2018 do 23.04.2018, 10:00.

V Prešove 6. 4. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024