Nájom majetku v k.ú. Ľubotice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22. 03. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nájom majetku v k.ú. Ľubotice v správe  SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov do nájmu nájomcu Prešovská univerzita v Prešove z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, 080 06 Prešov

Predmet nájmu:

nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe správcu Stredná priemyselná škola drevárska so sídlom Bardejovská 24, 080 06 Prešov, IĆO: 42082404, a to:

  • nebytové priestory o podlahovej ploche 4361 m2 v nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1226, k.ú. Ľubotice ako prevádzková budova bez súpisného čísla postavená na pozemku registra KN C parcelné číslo 2838   

Účel nájmu:

  • zriadenie a prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia vysokoškolského internátu Prešovskej univerzity v Prešove

Výška nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom (aj za začatú časť roka):

  • 1 Eur/ ročne

Doba nájmu:

  • doba určitá 50 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1.9.2019

do nájmu nájomcu – Prešovská univerzita v Prešove,  so sídlom ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, IČO: 17070775

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Nájomca  na vlastné náklady bez možnosti kompenzácie zrekonštruuje priestory, uvedie ich do prevádzkyschopného stavu, bude znášať všetky náklady súvisiace s prenajatým majetkom vrátane poistenia majetku a dane z nehnuteľností, majetok bude využitý na verejnoprospešné účely.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 22.03.2019 do 08.04.2019, 10:00.

V Prešove 22. 3. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024