Nájom majetku v k.ú. Ľubotice v správe SPŠ v Prešove z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu SHMÚ

28. 10. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 080 06 Prešov, IČO:42082404, rozpočtová organizácia,

Predmet nájmu:

časť pozemku o  výmere 2 m2, ktorá sa nachádza na pozemku registra C KN parcelné číslo 2840, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na  LV č. 1226 katastrálneho územia Ľubotice, do nájmu nájomcu – Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15, Bratislava 37, IČO: 00156884,

–  za nižšie uvedených podmienok:

 

  • 15 € / m2 / rok,

 

  • umiestnenie pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete určeného na monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry a na prevádzkovanie pozorovacieho objektu podľa potrieb SHMÚ

 

  • doba určitá 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

 

Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme v súlade so zákonom č. 201/2009 o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe v znení neskorších zmien pri realizácii projektu s názvom Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích staníc podzemných a povrchových vôd, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR v rámci implementácie Operačného programu Životné prostredie.      

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 12.10.2015 do 27.10.2015, 10:00.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Doba nájmu: 

Účel nájmu:

Výška nájomného:

V Prešove 28. 10. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024