Nájom majetku v k.ú. Hanušovce nad Topľou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31. 05. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku do nájmu nájomcu Mesto Hanušovce nad Topľou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu

Prenajímateľ

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov, IČO: 37781278

 

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1399, k. ú. Hanušovce nad Topľou,  a to:

 

  • časť parcely o výmere 6200 m2 pozemku registra KN C parcelné číslo 14/1, zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera pozemku je 8196 m2
  • pozemok registra KN C parcelné číslo 15/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 618 m2

 

Celková výmera  prenajímaných pozemkov predstavuje 6 818 m2.

 

do nájmu nájomcuMesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00332399, za nižšie uvedených podmienok:

  • Výška nájomného:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka)
  • Účel nájmu: obnova národnej kultúrnej pamiatky – grófskeho parku, jeho využitie obyvateľmi a návštevníkmi mesta ako verejného priestranstva
  • Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Zámer mesta zachrániť národnú kultúrnu pamiatku – park nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti Kaštieľa a Archeoparku v Hanušovciach,  starostlivosť a údržba miestnej zelene nájomcom, úhrada všetkých nákladov v súvislosti s prenajatým majetkom.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00.

V Prešove 31. 5. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024