Nájom majetku v k.ú. Giraltovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

18. 01. 2019 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v k.ú. Giraltovce do vlastníctva nájomcu – Mesto Giraltovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmet nájmu:

majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe správcu Gymnázium so sídlom Dukelská 30, 087 20 Giraltovce, IĆO: 00160946, a to:

 

 • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1341, k.ú. Giraltovce a to:

  • stavba školská budova, súpisné číslo 26 na pozemku registra KN C parcelné číslo 1370

  • pozemok registra KN C parcelné číslo 1370, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1239 m2

  • pozemok registra KN C parcelné číslo 1369/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4587 m2

  • pozemok registra KN C parcelné číslo 1369/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2072 m2

hnuteľný majetok uvedený v inventúrnom súpise nachádzajúci sa v nehnuteľnosti so súpisným číslom 26

 

 do nájmu nájomcuMesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, IČO: 00321982, za nižšie uvedených podmienok:

 

Výška nájomného: 

 • 1,00 €/ rok za nájom hnuteľného majetku
 • 1,00 €/ rok za nájom nehnuteľného majetku

 

Účel nájmu:

 • zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti so zriadením a prevádzkou Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce s organizačnými zložkami a súčasťami v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach číslo 52/2018 zo dňa 14.12.2018.

Doba nájmu:

 • doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1.9.2019

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na výchovno-vzdelávací proces v Meste Giraltovce so zámerom zabezpečenia kontinuity pôsobenia Gymnázia v meste v súvislosti so zmenou zriaďovateľa schválenou Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 143/2018.  

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 18.01.2019 do 04.02.2019, 10:00.

V Prešove 18. 1. 2019

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024