Nájom kancelárskych priestorov pre Zastúpenie PSK v Bruseli - prípad hodný osobitného zreteľa

13. 10. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku do nájmu Prešovského samosprávneho kraja:

Prenajímateľ:

Spoločnosť Cerbux Invest SA so sídlom Avenue Winston Churchill 149, 1180 Uccle, Belgicko

Predmet nájmu:

  • Nebytové priestory – miestnosť o výmere 30,90 m2, podiel na spoločných priestoroch kuchynky a chodby – 1/3 (11,35 m2) na 3. poschodí objektu na adrese Rue d’Arlon 63, 1040 Brussels, Belgicko

do nájmu nájomcu – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475,

za nižšie uvedených podmienok:

Výška predpokladaného nájomného, platieb za služby spojené s nájmom a dane:

  • Celkom 22.542,17 € / rok,

z toho: nájom 13 037,97 €, služby 6 476,81 €, dane 3 027,39 €

Účel nájmu:

  • Nebytové priestory budú využité na kancelárske účely – prevádzka zastúpenia PSK v Bruseli pod názvom PREŠOV REGION BRUSSELS OFFICE

Doba nájmu:

  • doba určitá: 3 roky od 1.1.2016 – s možnosťou predĺženia, výpovedná lehota: 6 mesiacov

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme v súlade so zákonom č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 12.10.2015 do 27.10.2015, 10:00.

V Prešove 13. 10. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024