Nájom časti pozemku v k. ú. Tatranská Lomnica v správe Školy v prírode Detský raj do nájmu nájomcu – Mesto Vysoké Tatry z dôvodu hodného osobitného zreteľa

3. 06. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne:

Prenajímateľ:

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 8, 059 60 Vysoké Tatry

Predmet nájmu:

  • nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 430, k. ú. Tatranská Lomnica, a to:
    • časť pozemku o výmere 10 m2 – časť parcely KN C č.: 101/2, druh pozemku: ostatné plochy o celkovej výmere 10 735 m2

do nájmu nájomcu – Mesto Vysoké Tatry, IČO: 00326585, za nižšie uvedených podmienok:

Výška nájomného:

  • 1 €/rok

Účel nájmu:

  • umiestnenie staničky komunálneho odpadu zabezpečenej proti prístupu medveďa hnedého k odpadu

Doba nájmu:

  • počas doby realizácie projektu „Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým“ a 5 rokov po jeho ukončení

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu bude využitý na verejnoprospešný účel – ochrana občanov a návštevníkov oblasti pred medveďom hnedým.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 03.06.2016 do 20.06.2016, 10:00.

V Prešove 3. 6. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024