Majster odbornej výchovy - technik vodár vodohospodár/ka, Stredná odborná škola remesiel a služieb, Poprad

Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy - technik vodár vodohospodár/ka, SOŠ remesiel a služieb, Poprad (10.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru 

majstra odbornej výchovy – technik vodár vodohospodár/technička vodárka vodohospodárka.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01.09.2024 do 31.08.2025 (s možnosťou predlženia na dobu neurčitú)
 • plný pracovný úväzok,

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • stredoškolské s maturitou alebo
 • vysokoškolské I. stupňa alebo
 • vysokoškolské II. stupňa, zameranie v príslušnom odbore

Ďalšie požiadavky

 • praktické zručnosti a vedomosti,
 • inovácia nových metód vo vyučovacom procese,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie VODOHOSPODÁR“ posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 10.07.2024.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 22.07.2024.

Adresa školy

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 772 18 76
 • e-mail: rusnackova@sospp.edupage.org

Publikované: 2. 7. 2024

Aktualizované: 2. 7. 2024