Majster odbornej výchovy, SOŠ technická, Stará Ľubovňa

Majster odbornej výchovy, SOŠ technická, Stará Ľubovňa (uzávierka 04.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Levočská 40, 064 01  Stará Ľubovňa, prijme do pracovného pomeru 

majstra odbornej výchovy pre elektrotechnické alebo strojárske odbory (mechanik elektrotechnik, elektromechanik-silnoprúdová technika, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, obrábač kovov).

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú – 01.09.2024 – 31.08.2025,
 • plný pracovný úväzok (37,5 hod. týždenne) – 100 %

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie (maturita a výučný list) v skupine elektrotechnických alebo strojárskych odborov

Ďalšie požiadavky

Zručnosti, schopnosti:

 • kultivovaný slovný prejav,
 • schopnosť vyjadrovania sa,
 • technická gramotnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • schopnosť motivovať žiakov,
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
 • komunikatívnosť,
 • praktické myslenie,
 • sebaovládanie.

Ďalšie požiadavky:

 • Pozícia je vhodná aj pre absolventa,
 • Prax v odbore je výhodou,
 • Praktické skúsenosti práce s modernými technológiami sú výhodou,
 • Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 4. júla2024.

Adresa školy

Stredná odborná škola technická
Levočská 40
064 01  Stará Ľubovňa

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 43 23 331, +421 910 145 639
 • e-mail: sostsl@slnet.sk

Publikované: 27. 6. 2024

Aktualizované: 27. 6. 2024