Majster odbornej výchovy - pracovník v gastronómií, kuchár, čašník, servírka, Stredná odborná škola, Kežmarok

Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy - pracovník v gastronómií, kuchár, čašník, servírka, Stredná odborná škola, Kežmarok (24.06.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok, prijme do pracovného pomeru 

majstra odbornej výchovy pre učebný odbor pracovník v gastronómií, kuchár, čašník, servírka.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 1.9. 2024
 • plný pracovný úväzok – 37,5 hod. týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • vyučený v odbore  kuchár, čašník, servírka  –  ( maturita + výučný list v odbore  a pomaturitné kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy , alebo  
 • VŠ 1.st. (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie   v príslušnom, alebo v príbuznom odbore

Ďalšie požiadavky

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • flexibilita.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 • základná zložka mzdy ( v hrubom od 938€ )

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, alebo emailom v termíne do 24.06.2024.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola
Garbiarska 1
Kežmarok

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 452 33 53
 • e-mail: sekretariat@sosgarbiarska.sk

Publikované: 14. 6. 2024

Aktualizované: 14. 6. 2024