Majster/ka odbornej výchovy v odbore manikér - pedikér, SOŠ služieb, Prešov

Majster odbornej výchovy v odbore manikér - pedikér, SOŠ služieb, Prešov (uzávierka 18.06.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľka SOŠ služieb, Košická 20, 080 01 Prešov prijme do pracovného pomeru 

majstra/ku odbornej výchovy v odbore manikér – pedikér.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – s predpokladaným nástupom od 1.9.2024 do 31.08.2025,
 • polovičný pracovný úväzok (18,75 h./tt..)

Požadovaná kvalifikácia

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijných programoch príslušného smeru,
 • alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa príslušného smeru,
 • alebo úplné stredné odborné vzdelanie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v odbore manikér – pedikér, DPŠ

Ďalšie potrebné požiadavky

 • komunikatívnosť, dôslednosť, zodpovednosť, flexibilita a chuť učiť sa nové veci,
 • schopnosť zavádzať inovatívne metódy do vyučovacieho procesu,
 • zdravotná spôsobilosť /telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť /potrebná na výkon pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 18.6.2024 (platí dátum fyzickej žiadosti na škole) v obálke s označením „výberové konanie majsterka odbornej výchovy „Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.6.2024 o 9.00 hod. v riaditeľni školy.

Adresa školy

SOŠ služieb
Košická 20
080 01  Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 758 83 11, mobil: +421 918 529 656
 • e-mail: skola@soskosickapo.sk, fedorcikova@soskosickapo.sk

Publikované: 10. 6. 2024

Aktualizované: 10. 6. 2024