Majster/ka odbornej výchovy v odbore cukrár, SOŠ podnikania a služieb, Lipany

Voľné pracovné miesto - Majster/ka odbornej výchovy v odbore cukrár, SOŠ podnikania a služieb, Lipany (12.07.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ SOŠ podnikania a služieb, Komenského 16, 082 71  Lipany, prijme do pracovného pomeru 

majstra/ku odbornej výchovy v odbore cukrár.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 1.9.2024, na jeden školský rok. V prípade obojstrannej spokojnosti možnosť uzavretia zmluvy na dobu neurčitú.
 • 37,50 hod./týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, výučný list v odbore cukrár, doplnkové pedagogické štúdium s kvalifikáciou majster odbornej výchovy (môže sa dorobiť dodatočne)

Ďalšie požiadavky

 • skúsenosti s vyučovaním odbornej výchovy v uvedenom odbore (nie sú podmienkou)

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou,  mailom  alebo osobne doručte v termíne  do 12.07. 2024 na adresu školy.

Uchádzači  budú  pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Stredná odborná škola podnikania a služieb
Komenského 16
082 71  Lipany

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 491 714
 • e-mail: riaditel@sos-lipany.vucpo.sk

Publikované: 2. 7. 2024

Aktualizované: 2. 7. 2024