Legislatíva a právne predpisy

Právne predpisy pre oblasti kompetencií odboru majetku a investícií

Najdôležitejšie predpisy upravujúce kompetencie Prešovského samosprávneho kraja na úseku správy majetku.

Náplň činnosti odboru majetku a investícií vyplýva z uvedených zákonov

  • zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
  • zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
  • zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 7. 9. 2023