Kuchár/ka, Spojená škola,Masarykova 24, Prešov

Voľné pracovné miesto - Kuchár/ka, Spojená škola,Masarykova 24, Prešov (16.02.2024)

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy, Masarykova 24, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

kuchára/kuchárku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú- od 04.03.202
 • pracovný úväzok v hod./týždeň – 36,25 h/týždenne – dvojzmenná prevádzka

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • stredné odborné  vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • samostatnosť,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (výučný list v odbore kuchár, príp. maturitné vysvedčenie),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 16.02.2024.

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Masarykova 24
080 01 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 773 34 13
 • e-mail: tatranska.kvetoslava@sospodnikania.sk, sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk

Publikované: 15. 1. 2024

Aktualizované: 9. 2. 2024