Kompetencie PSK - test

Pôsobnosť a kompetencie Prešovského samosprávneho kraja

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť samosprávneho kraja

V zmysle § 4  zákona o samosprávnych krajoch sa Prešovský samosprávny kraj pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.

Pritom najmä:

 1. zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja,
 2. vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,
 3. obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov,
 4. účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
 5. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,
 6. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
 7. podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
 8. utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,
 9. obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,
 10. utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,
 11. utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,
 12. utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu,
 13. utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,
 14. koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,
 15. spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
 16. podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
 17. rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,
 18. vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Samosprávny kraj je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja (ďalej len „hlavný kontrolór“) a voliť hlavného kontrolóra. Samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly.

Kompetencie PSK v oblastiach

Kompetencie orgánov PSK

Nasledujúce kompetencie odkazujú na kompetencie predsedu, podpredsedov, hlavného kontrolóra a Zastupiteľstvo PSK.

Publikované: 12. 12. 2022

Aktualizované: 7. 2. 2023