Kompetencie riaditeľa úradu

 1. riadi a organizuje činnosť úradu prostredníctvom vedúcich odborov a kancelárie riaditeľa Úradu samosprávneho kraja,
 2. realizuje úlohy uložené predsedom a úlohy uložené uznesením zastupiteľstva, ktorých plnenie vyžaduje súčinnosť jednotlivých odborov,
 3. kontroluje plnenie uložených úloh a navrhuje opatrenia za ich neplnenie,
 4. navrhuje odmeny za mimoriadnu aktivitu pri plnení úloh pre okruh ním riadených vedúcich zamestnancov,
 5. zabezpečuje pre útvar kontroly a kanceláriu predsedu činnosti spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi a materiálno-technickým vybavením,
 6. predkladá materiály na rokovanie zastupiteľstva v rozsahu stanovenom predsedom a v súlade s plánom zasadnutí tohto orgánu,
 7. v spolupráci s vedúcim oddelenia organizačného a registratúry zabezpečuje kontakt poslancov s odbornými útvarmi úradu v rozsahu potrebnom pre činnosť poslancov v Zastupiteľstve, v komisiách a iných orgánoch zastupiteľstva,
 8. v spolupráci s vedúcim správy vnútornej prevádzky zabezpečuje pre poslancov zastupiteľstva nevyhnutnú materiálno-technickú pomoc v súvislosti s ich úlohami v zastupiteľstve, komisiách a iných orgánoch zastupiteľstva,
 9. vykonáva koordinačnú činnosť v útvare kontroly a v zriadených právnických osobách samosprávneho kraja na základe osobitného poverenia udeleného predsedom,
 10. zastupuje samosprávny kraj v jeho orgánoch a organizáciách ako aj v kontaktoch so štátnou správou a samosprávou na základe poverenia predsedu,
 11. na základe príslušných zákonov a v spolupráci s vedúcimi odborov upresňuje jednotlivé činnosti odborov a oddelení úradu,
 12. predkladá predsedovi podklady v oblasti personálnej a pracovnoprávnej agendy,
 13. plní iné úlohy vyplývajúce z platných právnych noriem, týkajúce sa činnosti úradu.

Publikované: 21. 6. 2023

Aktualizované: 21. 6. 2023