Inštruktor sociálnej rehabilitácie - Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom", Prešov

Voľné pracovné miesto - Inštruktor sociálnej rehabilitácie - CSS "Slnečný dom", Prešov (uzávierka žiadostí: 11.04.2024)

Voľné pracovné miesto – informácia

Poverený vedením Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 444/3, 080 05 Prešov, prijme do pracovného pomeru

Inštruktora sociálnej rehabilitácie

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú od 01.05.2024 do 30.04.2025 (možnosť predĺženia na dobu neurčitú)
 • 4-hodinový pracovný úväzok
 • Skúšobná doba 3 mesiace
 • Miesto výkonu: špecializované zariadenie, Volgogradská 4778/5, 080 01 Prešov  
 • Špecializované zariadenie je zamerané na fyzické osoby od 16. roku veku, so zdravotným postihnutím, ktorým je pervazívna vývinová porucha a porucha autistického spektra       
 • Bonusy: firemné stravovanie, týždeň dovolenky naviac, možnosť ďalšieho vzdelávania

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)

 • Úplné stredoškolské odborné vzdelanie
 • Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie

Iné kritéria a požiadavky

 • Flexibilita, spoľahlivosť, empatia
 • Komunikatívnosť, tvorivosť, kreativita
 • Schopnosť pracovať v multidisciplinárnom tíme
 • Spĺňať predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti  – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatého uchádzača

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 5
 • Hrubá mzda od 420,00 eur do 504,00 eur – podľa započítanej praxe
  • + osobný príplatok

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 11.04.2024.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“
Važecká 444/3
080 05 Prešov

riaditel@cssslnecnydom-po.psk.sk

Výberové konanie

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 21. 3. 2024

Aktualizované: 21. 3. 2024