Euroskola na SPŠ v Snine

20. 11. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

V Strednej priemyselnej škole v Snine v rámci Euroscoly sa zišli svetové špičky na odbornej konferencii

Školstvo

 

Vyvrcholením aktivít, ktoré Stredná priemyselná škola v Snine organizovala v rámci programu Euroscola, bola odborná konferencia na tému Odborné vzdelávanie k potrebám trhu práce. Cieľom konferencie, ktorá sa konala 18. novembra 2019, bolo vytvoriť priestor na diskusiu k problematike odborného vzdelávania a hľadať možnosti skvalitnenia odborného vzdelávania v priesečníku s trhom práce. Zaznelo presvedčenie, že informácie sú prvým krokom k správnemu rozhodovaniu sa.

Program konferencie bol širokospektrálny a vytvoril sa priestor pre všetky zložky, ktoré priamo či sprostredkovane s odborným školstvom súvisia. Vychádzalo sa zo základného statusu, že problematika odborného školstva nie je jednostranne zameraná, a preto účasť na konferencii prijali zástupcovia jednotlivých oblastí nášho spoločenského života, ktoré určujú smer vzdelávania, ale aj potreby trhu práce, či už v SR, alebo v EÚ, zástupcovia mesta, základných a vysokých škôl, podnikateľských subjektov a ďalší hostia.

V prednáškovom bloku upútali všetkých prítomných svojimi príspevkami páni dekani partnerských vysokých škôl, ktorí sa s nami podelili o svoje skúsenosti, odborné postoje a naznačili nám možný vývin v oblastiach, ktoré sú pre nás aktuálne.

Ako má byť absolvent pripravený, aký má mať prehľad v najnovších technológiách – tejto aktuálnej oblasti sa venoval vo svojom vystúpení dekan Fakulty výrobných technológií v Prešove Technickej univerzity v Košiciach – prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., ktorý vystúpil s témou – Vzdelávacia a výskumná činnosť v oblasti progresívnych technológií výrob na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, pričom poukázal na úspechy a popredné miesta vo svetových rebríčkoch práve v oblasti, ktorej sa fakulta venuje.

Vo svojom „domácom prostredí“ sa ujal slova prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., úspešný absolvent našej priemyslovky a v súčasnosti dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorý nám priblížil technológie budúcnosti a predstavil Laboratórium aditívnych biomedicínskych procesov v Košiciach.

Prvú časť rokovania uzatvorila prehliadka novovytvorenej učebne CNC techniky a strojárskej metrológie s demonštráciou zakúpených prístrojov a zariadení.

Druhá časť rokovania začala riadenou diskusiou, ktorú usmerňovala riaditeľka školy PaedDr. A. Romanová. Predstavila aktuálne možnosti a formy spolupráce školy s firmami, s partnerskými organizáciami v zahraničí, so základnými a vysokými školami a načrtla smerovanie, ako chceme v nastolenom trende pokračovať.

K účastníkom konferencie sa prihovorili aj zahraniční partneri v rámci projektu Erasmus+, s ktorými škola spolupracuje, vyzdvihli vzájomnú spoluprácu a načrtli perspektívu do budúcnosti.

Po partnerských vstupoch náš priemyslovácky strom poznania predstavili účastníci zahraničných mobilitných stáží vo svojich prezentáciách.

V ďalšej časti nasledovala bohatá diskusia a výmena názorov a argumentov na danú problematiku zo strany podnikateľských subjektov, zástupcov základných škôl a učiteľov odborných predmetov, čím sa vytvoril priestor na vyjadrenie a objasnenie si  mnohých postojov v odbornej tematike.

Pracovná časť bola produktívna, odznelo množstvo myšlienok, ale aj kritických pripomienok a podnetných nápadov, ktoré budú zosumarizované, a tie, ktoré sú reálne a v právomoci školy, budú aktuálne uvádzané do praxe.

V diskusii odzneli názory na pokračovanie v intenzívnom dialógu s podnikateľskými subjektmi, aby sme sa sústredili na to, čo zdôrazňovať v jednotlivých odboroch, na čo sa sústrediť a čo posilniť pri výučbe. Poukázalo sa na to, aké sú možnosti pre mladých  v oblasti vzdelávania a následne ich pracovné uplatnenie na pracovnom trhu doma, ale aj v rámci EÚ, alebo ďalej pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

V závere sa riaditeľka školy poďakovala  všetkým prítomným za podnetné príspevky a vyslovila presvedčenie, že nastolené témy a závery konferencie sa čím skôr budú uplatňovať aj v reálnom chode školy.

***

PaedDr. Alena Romanová
riaditeľka školy

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2019_euroskola, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=false, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 20. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024