Dozor vo výstavných sieňach - Krajská galéria v Prešove

Dozor vo výstavných sieňach, Krajská galéria v Prešove (uzávierka žiadostí do 31.5.2024)

Riaditeľ Krajskej galérie v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov, príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Dozor vo výstavných sieňach

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú, možnosť predĺženia na neurčito
 • pracovný čas – 100 % pracovný úväzok   – 37,5 hodín / týždeň
 • práca na zmeny – áno
 • nástup – 01.07.2024

Požadovaná kvalifikácia

 • Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
 • Pozícia vhodná aj pre absolventa, prax vítaná
 • Uprednostnení budú absolventi umeleckých a humanitných odborov

Iné kritéria a požiadavky

 • počítačové znalosti – Microsoft Excel – elementárna, Microsoft Word – pokročilá, Microsoft PowerPoint – elementárna, Internet – pokročilá
 • príjemné vystupovanie, proaktívny a pozitívny prístup k práci
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie anglického, resp. nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni, znalosť ďalšieho jazyka vítaná
 • presnosť, zodpovednosť, samostatnosť
 • diskrétnosť
 • odolnosť voči stresu
 • flexibilita
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • schopnosť tímovej práce
 • lojálnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Možnosť osobného ohodnotenia a príplatkov za prácu počas víkendu

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do)
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 31. 05. 2024.

Adresa podania

Krajská galéria v Prešove
Hlavná 51
080 01 Prešov

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: + 421 917 165 574, + 421 904 612 386
 • e-mail: krajskagaleriapo@centrum.sk

Publikované: 15. 5. 2024

Aktualizované: 15. 5. 2024