Podpredsedovia PSK

Podpredsedovia Prešovského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom 2. zasadnutí zo dňa 29. novembra 2022 v zmysle (§ 11 ods. 2 písmeno j) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných krajov v platnom znení zvolilo do funkcie podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja:

a na 5. zasadnutí zo dňa 17.4.2023 v znení uznesenia 126/2023 zvolilo tretieho podpredsedu:

Doterajší podpredsedovia PSK

Publikované: 21. 11. 2022

Aktualizované: 16. 2. 2024