Legislatíva

Právne predpisy v rámci SR a Úradu PSK

dekoracny obrazok

Legislatíva Slovenskej republiky

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky

Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. Viac o legislatíve SR k VÚC

Všeobecne záväzné nariadenia PSK

Zastupiteľstvo vyššieho územného celku okrem iného schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“), ktoré sú platné a záväzné na území príslušného samosprávneho kraja. Viac o Všeobecne záväzných nariadeniach

Organizačná štruktúra orgánov

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Viac o organizačnej štruktúre PSK

Cenové výmery PSK

Kompetencie v regulácii maximálnych cien v pravidelnej mestskej doprave prešla od 1. marca 2005 na mestá. Bližšie informácie o Cenových výmeroch PSK

Etický kódex PSK

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnanca Prešovského samosprávneho kraja nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. Etický kódex zamestnancov PSK

Publikované: 18. 4. 2016

Aktualizované: 20. 3. 2023