Kompetencie a činnosti

Odbor EŠIF – kompetencie a činnosti

Odbor zabezpečuje a koordinuje proces podania žiadostí a následne administruje implementáciu schválených projektov Prešovského samosprávneho kraja, ktorý vo vzťah k finančným
mechanizmom vystupuje v pozícií žiadateľa/prijímateľa. Odbor vypracováva žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na základe požiadavky organizačných zložiek PSK, s ktorými následne
spolupracuje na príprave podania. V prípade úspešného schválenia žiadosti zabezpečuje odbor manažment realizácie projektu. Odbor vykonáva svoju činnosť za účelom získavania disponibilných
finančných zdrojov z prostriedkov EŠIF a iných grantových schém v záujme komplexného sociálno-ekonomického rozvoja kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v súlade s § 4, odsek č. 1) ako aj v súlade so strategickou dokumentáciou PSK.

Plní úlohy na úrovni implementácie prostriedkov EŠIF ako aj iných zdrojov v záujme Prešovského samosprávneho kraja v nasledovnom rozsahu:

 • aktívne vyhľadáva možnosti financovania potenciálnych investičných aktivít kraja za účelom rozvoja kraja, zhodnotenia majetku kraja a ním spravovanej infraštruktúry;
 • zabezpečuje prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, grant, dotáciu alebo inú formu získania verejných zdrojov za účelom rozvoja kraja;
 • v prípade potreby koordinuje prípravu projektových žiadostí (vrátane zámerov) v spolupráci s vecne príslušnými odbormi úradu, resp. organizáciou PSK, ktorej súčinnosť je nevyhnutná
 • v procese prípravy podkladov k individuálnej žiadosti;
 • zabezpečuje potrebné listinné, či elektronické podklady, resp. prílohy k žiadostiam o NFP za účelom splnenia administratívnych požiadaviek individuálneho programu;
 • vyhotovuje podklady potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu za účelom čerpania prostriedkov, vrátane podkladov potrebných pre uzatvorenie dodatkov k už existujúcim zmluvným vzťahom;
 • koordinuje realizáciu projektových aktivít prostredníctvom príslušných zamestnancov komunikáciou s participujúcimi zložkami (subjektmi) v záujme úspešného realizovania projektu;
 • vedie listinnú evidenciu, resp. elektronickú evidenciu dokumentov preukazujúcich súlad vykonaných postupov s riadiacou dokumentáciou dotknutého programu, alebo súlad s legislatívnymi pravidlami vzťahujúcimi sa na predmetný proces;
 • v prípade, že žiadosť je predkladaná v operačnom programe, či schéme využívajúcej systéme ITMS2014+, vykonáva procesy súvisiace s evidenciou údajov vo verejnej časti tohto systému;
 • zabezpečuje publicitu projektu, programu, dosiahnutých cieľov projektu v súlade s požiadavkami riadiacej dokumentácie pre danú oblasť;
 • zabezpečuje a koordinuje procesy súvisiace s povinnosťami prijímateľa v oblasti monitorovania projektu, vrátane následných monitorovacích správ;
 • zabezpečuje a koordinuje procesy súvisiace s finančným riadením projektov (administrácia žiadostí o platbu) v súlade s riadiacou dokumentáciou pre danú oblasť;
 • úzko spolupracuje s relevantnými organizačnými zložkami PSK;
 • dohliada nad správnym fyzickým, administratívnym a finančným ukončením jednotlivých projektov, ako aj nad plnením zmluvných povinností prijímateľa v období udržateľnosti projektov;

Plní úlohy, na úrovni odborného riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov v záujme Prešovského samosprávneho kraja v nasledovnom rozsahu:

 • metodicky usmerňuje a koordinuje ostatné útvary úradu, resp. iné organizácie zriadené samosprávnym krajom, ktoré sú konečným využívateľom výsledkov implementovaných projektov;
 • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave príslušných strategických a programových dokumentov, ako aj na príprave kvalifikovaných podkladov vedúcich k predloženiu a následne aj realizácii projektov v záujme rozvoja kraja;
 • zabezpečuje koncepčnú, metodickú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným riadením čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov v rámci samosprávneho kraja;
 • zastupuje samosprávny kraj pred jednotlivými Riadiacimi orgánmi, resp. Sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacimi orgánmi vo vzťahu k riadeniu projektov pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov;
 • zabezpečuje kontinuálne odborné vzdelávanie zamestnancov v nadväznosti na pracovné zaradenie zamestnanca odboru;
 • vykonáva kontrolu procesov súvisiacich s povinnosťami prijímateľa v oblasti monitorovania projektu, vrátane následných monitorovacích správ;
 • vykonáva kontrolu procesov súvisiacich s finančným riadením projektov (administrácia žiadostí o platbu) v súlade s riadiacou dokumentáciou pre danú oblasť;
 • organizuje informačné podujatia pre potreby kraja k vyhláseným výzvam jednotlivých finančných mechanizmov, legislatíve EŠIF a inej relevantnej oblasti informácii vzťahujúcej sa k čerpaniu EŠIF;
 • vytvára a vedie databázu informácii, štatistických údajov, ekonomickej výkonnosti kraja a výsledkoch čerpania EŠIF;
 • vykonáva zber dát a ekonomických ukazovateľov vrátane prieskumov medzi subjektmi na území kraja;
 • participuje na pripomienkovaní riadiacej dokumentácie PSK;
 • zúčastňuje sa na školeniach organizovaných relevantnými orgánmi k výzvam a metodike programov;
 • zúčastňuje sa na propagačných podujatiach v rámci kraja a SR.

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 19. 2. 2024