Pracovný poriadok Úradu PSK

Pracovný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Pracovný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad“) je vydaný ako základný organizačný predpis zamestnávateľa, ktorý bližšie konkretizuje pracovnoprávne vzťahy v súlade s ustanoveniami zákona o výkone práce, zákonníka práce a zákona o odmeňovaní.

Pracovný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov úradu, ktorí sú zamestnancami podľa zákona o výkone práce.

Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahuje len vtedy, ak to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovení pracovnoprávnych predpisov a z uzavretej dohody.

Formát PDF Pracovný poriadok Úradu PSK 2021 (PDF, 394 kB)

Publikované: 21. 2. 2023

Aktualizované: 9. 1. 2024