Komisia zdravotníctva

Komisia zdravotníctva

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja ustanovilo v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov Komisiu zdravotníctva.

Komisia zdravotníctva:

  • je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán
  • nemá rozhodovaciu právomoc
  • je zložená z predsedu komisie, podpredsedu komisie, sekretára, poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom
  • môže pri rokovaní o odborných otázkach prizvať odborníkov z praxe

Komisia zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK

Publikované: 9. 3. 2023

Aktualizované: 22. 3. 2023