Legislatívne a právne predpisy pre oblasť kultúry PSK 

Právne predpisy pre oblasť kultúry:

  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhlášky a výnosy Ministerstva kultúry SR
  • Smernice, usmernenia a pokyny Úradu PSK

Publikované: 27. 3. 2023

Aktualizované: 19. 12. 2023