Moduly systému iSPIN

Moduly systému iSPIN

Číselníky

V ponuke sú spoločné základné číselníky, ktoré využívajú všetky moduly – číselník firiem, osôb, peňažných ústavov, štát a mesto a kurzové lístky.

Pokladňa

Modul umožňuje vytvárať pokladničné knihy v slovenskej mene i v cudzích menách. Vytvárať rôzne druhy typov pokladničných pohybov – či už príjmové alebo výdavkové s účtovnými predkontáciami, ktoré po spracovaní vytvoria účtovný doklad, ktorý prechádza do denníka účtovných zápisov v module Účtovníctvo.

Zároveň je možné evidovať pokladničné doklady príjmové a výdavkové v slovenskej mene a v cudzích menách a spracovať pokladničné kníhy.

Logistika

Modul Logistika je rozdelený na tri časti a to – Skladová evidencia, Objednávkový systém a Fakturácia.

V časti Skladová evidencia je možné evidovať rôzne druhy produktov, skladov a v rámci nich druhy Príjemiek a Výdajok, Prevodiek. Zároveň je možné robiť uzávierky a inventúry skladov.

V Objednávkovom systéme je možné evidovať došlé a vyšlé objednávky.

V časti Fakturácia je možné evidovať dodávateľské faktúry, zálohové dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, zálohové odberateľské faktúry a nastavovať k nim účtovné predkontácie, ktoré po zápise prechádzajú do modulu Účtovníctvo.

Účtovníctvo

Účtovníctvo je ťažiskovým modulom, okrem ručného účtovania interných účtovných dokladov sa tu zhrávajú účtovné doklady on-line vytvorené v ostatných moduloch.Je možné evidovať účtovný rozvrh s ľubovoľnou maskou analytického účtu a rôznymi atribútmi.

V module je možné pracovať so saldokontom, hlavnými knihami, generovať tlačivá inventarizácie pohľadávok a záväzkov, generovať upomienky.

Súčasťou modulu Účtovníctvo je Rozpočet, kde je možné si zadefinovať rôzne obdobia rozpočtu, zadefinovať položky rozpočtovej skladby, ktoré sú rozdelené na príjmové a výdavkové. K rozpočtu je možné zadávať diferenciálne úpravy rozpočtu, a to dvomi spôsobmi symetricky a nesymetricky.

Systém eviduje číselník funkčnej a ekonomickej klasifikácie a zdrojov financovania.

Súčasťou modulu je evidencia Platobných poukazov, ktorá je naviazaná na modul Banka a Pokladňa.

K dispozícií sú výstupné zostavy, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a výstup do Štátnej pokladnice.

Majetok

Modul Majetok zabezpečuje kompletnú evidenciu majetku organizácie. Spracovanie evidencie sa realizuje mesačne počas celého účtovného obdobia. Vyhodnocuje sa po mesačnej uzávierke. Pohyby majetku sa účtujú po mesačnom spracovaní na základe prednastavených účtovných predkontácií k jednotlivým druhom pohybov. Účtovné doklady sa evidujú v denníku účtovných zápisov v module Účtovníctvo.

Aplikácia vypočítava daňové odpisy dlhodobého majetku v súlade s legislatívou a účtovné odpisy podľa používateľsky definovaného spôsobu.

Banka

Modul Banka je rozdelený na dve časti – generovanie Prevodných príkazov a evidencia Bankových výpisov.

Prevodné príkazy je možné tlačiť na tlačivá, alebo ich generovať ako elektronický výstup.

Bankové výpisy je možné evidovať ručne, alebo načitávať zo súboru – bankový výpis v elektronickej forme.

Publikované: 17. 3. 2023

Aktualizované: 20. 3. 2023