Samostatný odborný referent pre oddelenie informatiky- zástup počas PN (opakované kolo)

Vyhodnotenie

formát PDF  Zápisnica výberového konania (PDF, 238 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu: Samostatný odborný referent pre oddelenie informatiky Odboru IKT (informačno – komunikačných technológií) – zástup počas PN (opakované kolo)

Pracovné podmienky

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas,
 • pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas PN
 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • počet obsadzovaných pozícií: min. 1.

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • prax v  IKT min. 1 rok,
 • prax v oblasti IKT vo verejnej alebo štátnej správe výhodou,
 • ovládanie a zručnosti podľa ECDL pokročilý výhodou.

Náplň práce, zodpovednosť

 • zabezpečuje obsluhu technických zariadení a prípravu prezentácií, online stretnutí,
 • podieľa sa na zabezpečení chodu a podpory pre organizovanie online schôdzok pomocou kolaboratívnych nástrojov, zasadnutí Zastupiteľstva PSK,
 • zabezpečuje chod SW a HW, údržbu a uchovanie dát, legálnosť programového vybavenia a aktualizáciu,
 • vedie evidenciu HW a SW, zabezpečuje ochranu dát pred zneužitím a odcudzením, poškodením vírusmi a monitoruje činnosť procesov v počítačovej sieti,
 • zabezpečuje prevádzku koncových IT zariadení, (IP telefónov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov) a ich inštaláciu,
 • zabezpečuje inštaláciu SW a operačného systému, ich nastavenie na koncových zariadeniach (PC / NTB),
 • pripravuje podklady pre verejné obstarávanie – opis predmetu zákazky,
 • zabezpečuje prevádzku počítačovej siete typu LAN alebo zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií,
 • diagnostikuje a následné odstraňuje chyby počítačových systémov a sietí,
 • vykonáva správu požiadaviek a chýb jednotlivých aplikácii,
 • organizuje zaškolenie a pomoc užívateľom Úradu PSK,
 • spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pri realizácii úloh vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe v rozsahu mesiac, rok od – do,
 • kópie všetkých nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a spôsobilosti na právne úkony na obsadzovanú pozíciu,
 • zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • aktívny prístup k riešeniu úloh,
 • technické myslenie,
 • spoľahlivosť a flexibilita,
 • komunikatívnosť, zvládanie stresových situácií.

Iné kritéria a požiadavky

 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, Microsoft Office, Microsoft 365,
 • výhodou sú skúsenosti s technickým zabezpečením online seminárov, konferencií a iných podujatí,
 • vodičské oprávnenie skupiny B –  vítané.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 6. pre I. stup. VŠ a 7. pre II. stupeň VŠ vzdelania a následne platový stupeň podľa uznanej praxe (od 1.200,00 EUR).

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:
 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Referent pre oddelenie informatiky “ a to v termíne do 21.01.2022. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2 08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba:
 • Ing. Peter Vaník, Odbor informačno – komunikačných technológií, poverený vedením odboru , vedúci oddelenia informatiky.
 • tel.: +421 51 7081 194
 • e-mail: peter.vanik@psk.sk

***

V Prešove dňa 12. 01. 2022 v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.,. predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 17. 3. 2022

Aktualizované: 18. 4. 2023