Manažér kontroly verejného obstarávania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Manažér kontroly verejného obstarávania na Odbor SO pre IROP

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer formou dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • predpokladaný počet miest obsadzovaných na danej pozícií je min. 1.,
 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody.

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • skúsenosti s fondami EÚ a dotačnými schémami SR,
 • nutnosť znalosti legislatívy pre oblasť EŠIF a zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Náplň práce, zodpovednosť

 • formálna, vecná a administratívna kontrola dodržiavania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, pri kontrole ktorých musia byť zohľadnené princípy a postupy stanovené zákonom o verejnom obstarávaní, resp. postupy pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje,
 • finančná kontrola procesov verejného obstarávania žiadateľov a prijímateľov projektov,
 • poskytovanie konzultácií žiadateľom a prijímateľom projektov v oblasti verejného obstarávania,
 • ex-ante kontrola pred vyhlásením VO, ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, ex-post kontrola a kontrola dodatkov k zmluve o dielo,
 • kontrola zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní,
 • vypracovanie kontrolného zoznamu z administratívnej finančnej kontroly VO a správy z administratívnej finančnej kontroly VO/návrhu správy z kontroly VO,
 • komunikácia s ÚVO, PMÚ a inými relevantnými orgánmi,
 • v relevantných prípadoch podávanie námietok k procesu VO,
 • kontrola dodatkov zmlúv súvisiacich s predmetom VO,
 • vypracovanie žiadosti o vykonanie kontroly VO, resp. o vypracovanie odborného stanoviska /informácie k problémom identifikovaným v konkrétnom VO na ÚVO,
 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS2014+,
 • evidencia listinnej a emailovej korešpondencie,
 • uchovávanie všetkých dokumentov týkajúcich sa výkonu delegovaných kompetencií,
 • plnenie úloh spojených s kontrolou VO na základe pokynu vedúceho odboru,
 • vypracovanie výkazov pracovnej činnosti.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s uvedením praxe od do mesiac/rok,
 • kópie všetkých nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • čestnosť, zodpovednosť, dôslednosť, nestrannosť,
 • vysoké pracovné nasadenie ,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať pod stresom,
 • orientácia na výsledok a cieľ s rešpektovaním dodržiavania princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívnych predpisov v oblasti EŠIF,
 • pracovné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • skúsenosti s implementáciou projektov vítané,
 • skúsenosti so systémom ITMS2014+ vítané.

Forma odmeňovania

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Odmena 20EUR/hod pre agendu:
  • kontrola zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu max. 7 hod.,
  • kontrola výnimiek zo zákona o VO v rozsahu max. 7 hod.,
  • kontrola podlimitnej zákazky v rozsahu max. 15 hod.,
  • kontrola nadlimitnej zákazky v rozsahu max. 15 hod.

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Manažér kontroly verejného obstarávania“ a to v termíne do 19.01.2023. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu  so žiadosťou v stanovenom termíne,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Mgr. Mário Kilián, vedúci oddelenia riadenia a koordinácie, Odbor SO pre IROP
 • tel.: +421 51 7081 161
 • e-mail: mario.kilian@psk.sk

***

V Prešove dňa 10. 01. 2023

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 12. 1. 2023