Mestá

Kráľovské mestá v Prešovskom kraji

Viaceré mestá v dnešnom Prešovskom kraji, ako napríklad  Prešov, Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa získali v stredoveku výsady slobodných kráľovských miest.

Okrem hrdej minulosti a jedinečných historických pamiatok ich dnes spája snaha zachovať bohaté dedičstvo.

Mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa vytvorili združenie štyroch slovenských kráľovských miest, ktoré sa usilujú vytvoriť základ na tvorbu nových možností zachovania kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu.

PREŠOV

Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1247 v listine kráľa Belu IV.  V roku 1299 kráľ Ondrej III. udelil Prešovu mestské výsady, ktoré rozšíril kráľ Ľudovít I. v roku 1374, čím sa mesto Prešov stalo slobodným kráľovským mestom.

LEVOČA

Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1249. v roku 1271 sa mesto spomína už ako centrum provincie spišských Sasov a dostáva práva slobodného kráľovského mesta. Levočské námestie patrí medzi najväčšie stredoveké námestia na Slovensku. V jeho strede sa nachádzajú ústredné dominanty námestia – renesančná radnica, zvonica a chrám sv. Jakuba.

Hlavný oltár je nielen dokonalým umeleckým dielom, ale aj najvyšším gotickým oltárom na svete s výškou 18,62 m, zhotoveným v dielni Majstra Pavla z Levoče.

KEŽMAROK

Mesto vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých prisťahovalcov. Kežmarok získal prvé mestské práva v r. 1269. V 15. až 19. stor. pracovalo v meste 40 cechov. Na tradíciu ľudových remesiel nadväzuje významná akcia – EĽRO – Európske ľudové remeslo, ktorá sa každoročne organizuje v letnom období.

STARÁ ĽUBOVŇA

Prvá listinná zmienka o Starej Ľubovni je z r. 1292. Najvýznamnejšie privilégiá dostala v r. 1364 od uhorského kráľa Ľudovíta I., ktorý ju povýšil na slobodné kráľovské mesto s právom meča a vyňal spod jurisdikcie hradu Ľubovňa. Ľubovňania získali výhody tzv. magdeburského práva, t.j. mohli si voliť richtára, mestskú radu, usporadúvať výročné trhy, čapovať pivo, loviť ryby a súdiť svojich občanov. Rozmach mesta pokračoval aj po r. 1412, kedy bolo zaradené medzi 16 spišských miest daných do zálohu poľskej korune uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským.

BARDEJOV

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z r. 1241. V roku 1352 kráľ Ľudovít I. nariadil Bardejov opevniť. Fortifikačný systém sa zachoval do dnešných čias. V r. 1376 sa stal slobodným kráľovským mestom. Za úspešnú rekonštrukciu historického jadra bola v r. 1986 Medzinárodným kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO udelená Bardejovu Európska cena – Zlatá medaila a v r. 2000 zapísali historické jadro mesta, vrátane židovského suburbia, do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Mestá v Prešovskom kraji

V Prešovskom kraji je 665 obcí, z toho má 23 štatút mesta. V kraji je 13 okresných miest.

Publikované: 17. 5. 2018

Aktualizované: 13. 2. 2024