Zmluvná základňa

Samosprávny kraj môže uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu len na základe dohody, ktorá musí obsahovať názov a sídla účastníkov zmluvy, predmet zmluvy a určenie času, na ktorý sa uzatvára. Dohoda musí byť uzatvorená písomne a musí byť vopred schválená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva a vopred schválená územným celkom alebo orgánom iného štátu.

Dohoda o spolupráci, alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a nesmie byť v rozpore s verejným záujmom.

Prešovský samosprávny kraj má v súčasnosti podpísané dohody o spolupráci s desiatimi regiónmi:

Prešovský samosprávny kraj spolupracuje s regiónmi v zahraničí:

Mapa bilaterálnej spolupráce PSK 

 

 

Mapa bilaterálnej spolupráce PSK  

 

Publikované: 28. 8. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023