Kraj bez bariér

Bezbariérovosť vo verejných zariadeniach

Problematika bezbariérovosti (prístupnosti pre všetkých) sa v posledných rokoch dostáva do popredia. Rastie povedomie a snaha integrácie občanov znevýhodnených skupín do spoločnosti, a takýmto spôsobom im pomôcť uľahčiť bežný život. Niektoré bariéry si my „ostaní“ ľudia ani vôbec neuvedomujeme. Bezbariérovosť sa netýka len ľudí so zdravotným handikapom, ale patria sem aj ďalšie skupiny ľudí ako sú seniori, matky s deťmi a pod.

Slovenská republika sa zaviazala k dodržiavaniu medzinárodného dokumentu (zmluvy) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 
(s platnosťou pre SR od 25. júna 2010  v súlade s čl. 45 ods. 2).

Na základe rôznych prieskumov sa ukázalo, že okrem množstva bariér,  najväčším problémom je dostupnosť informácií o bezbariérovosti miest, ktoré chcú navštíviť handikepovaní, starší občania alebo matky s deťmi.

Legislatívne predpisy

Možnosti bezbariérovosti v Prešovskom kraji

V súvislosti s informovanosťou o bezbariérovosti sa na týchto stránkach máte možnosť dozvedieť viac o prístupných miestach a službách v organizáciách, ktorých je zriaďovateľom Prešovský samosprávny kraj.

Momentálne ponúkame informácie bezbariérovosti v rámci Úradu PSK a v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V budúcnosti budú tieto informácie rozšírené o ďalšie zariadenia, resp. doplňujúce informácie.

Prešovský kraj bez bariér!

Médiá

Interaktívna mapa bezbariérových zariadení v Prešovskom kraji

  • Geopriestorové zobrazenie bezbariérových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
  • Mapa ponúka prehľad bezbariérovosť v kultúrnych organizáciách zriadených PSK a na samotnom Úrade PSK
  • Mapa a údaje sa budú priebežne aktualizovaťdopĺňať o ďalšie bezbariérové zariadenia
  • Mapa bezbariérových zariadení v PSK (OvZP PSK – Dataset – Ikona formátu CSV CSV (17,7 kB) – aktualizácia 31.10.2018)
  • Interaktívna mapa
Mapa bezbariérových zariadení PSK

Úrad PSK – budova

Prešovský samosprávny kraj rešpektuje dohovor práv a snaží sa v čo najväčšej miere o jeho implementáciu do bežného života.

Kultúrne zariadenia PSK

Možnosti prístupnosti v kultúrnych zariadeniach Prešovského samosprávneho kraja:

Bezbariérovosť v kultúrnych zariadeniach Prešovského samosprávneho kraja:

Prešovský kraj bez bariér!

Cestovný ruch

Prehľad trás a tipov na výlety alebo aktívnu dovolenku pre imobilných občanov alebo rodiny s malými deťmi.

Publikované: 8. 7. 2020

Aktualizované: 5. 6. 2023