DOD na SPŠ elektrotechnickej v Prešove 2019

26. 11. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

DOD na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Školstvo

Každý z nás sa iste pamätá na obdobie, keď si ako ôsmak či deviatak mal vybrať strednú školu. Vždy to bolo a je  veľké rozhodnutie. Považujeme preto  za veľmi dôležité, aby žiaci základných škôl ešte pred definitívnym výberom strednej školy získali čo najviac informácií o škole, ktorej by sa upísali na ďalšie štyri roky svojho študentského života.Už tradične v novembri organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove  pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Chceli by sme ukázať, že „dvere“ sú k nám naozaj pre každého otvorené a najmä pre tých, ktorí majú úprimný záujem o vzdelávanie na našej škole.

Aj preto v utorok 19.11.2019 otvorila svoje brány pre návštevníkov v rámci Dňa otvorených dverí (DOD). Počas neho školu navštívilo viac ako 500 žiakov základných škôl, čo si nesmierne vážime. Žiaci základných škôl v sprievode svojich učiteľov, resp. rodičov mali možnosť spoznať samotnú školu, jej laboratóriá, učiteľov, našich študentov a v neposlednom rade spoznať smerovanie a profiláciu školy. V tento deň sa uskutočnilo  aj stretnutie so zástupcami základných škôl, kde boli ponúknuté možnosti spolupráce a rôzne aktivity a súťaže pre základné školy, napr. Junior akadémia, ELEsparks, ELEKTROmatik alebo Odpoludnia s MAT a SJL.

Všetci návštevníci DOD získali širokú škálu poznatkov o škole. Organizátori vybrali 8 učební resp. laboratórií, ktoré charakterizujú celú paletu študijných odborov a zameraní. V každej z nich mali účastníci možnosť vypočuť si z úst vyučujúcich a aj študentov zaujímavý výklad o konkrétnom odbore. O tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, sme sa presvedčili aj pri tejto príležitosti – najväčší záujem u návštevníkov bol o živé ukážky činností žiakov.

Škola ponúka 3 študijné odbory, a to ELEKTROTECHNIKA, INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE  a TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY v elektrotechnike (školský vzdelávací program IT manažment procesov).

V študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA  boli prezentované jednotlivé zamerania, ktorými sa študenti profilujú počas tretieho a štvrtého ročníka štúdia. Zameranie elektroenergetika ponúklo návštevníkom možnosť vyskúšať si model elektrickej stanice, inteligentný merací systém a Van de Graffov generátor. Oblasť počítačových systémov okrem predstavenia tohto zamerania, ponúkla virtuálne skladanie PC, kvíz IT znalostí pre žiakov základných škôl a tester kvality hesla. Výstava odboru elektrotechnika so zameraním na oblasť priemyselnej informatiky ponúkala návštevníkom ukážky produktov 3D tlače, rôznych elektronických zapojení, meracej techniky a rýchlokurzy programovania vývojovej dosky Arduino a Lego robotov. Návštevníkov nižších vekových kategórií tradične najviac zaujala hra, v ktorej si otestovali svoju šikovnosť a mohli získať kľúčenku, ale aj rôzne technické hračky vyrobené pomocou 3D tlače a humanoidný robot Poppy. Starších návštevníkov a rodičov zaujali hlavne aplikácie programovateľných logických kontrolérov (PLC) a učebné pomôcky využívané na cvičeniach z odborných predmetov. „Naši študenti a pedagógovia ochotne odpovedali na všetky otázky týkajúce sa hlavne obsahu  odborných  predmetov a uplatniteľnosti  absolventov na trhu práce,“  konštatoval  Ing. J. Macej.

Odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE sa návštevníkom predstavil zaujímavou prezentáciou našich študentov, ktorí popisovali svoje skúsenosti so štúdiom a jednotlivými predmetmi na škole. Záujemcom odprezentovali svoje projekty a aplikácie, s ktorými boli úspešní na mnohých odborných súťažiach. Návštevníci videli ukážky  hardvérového vybavenia a IT zariadení, simulačný softvér Packet Tracer  či  virtuálnu  skladačku  PC.   V rámci odboru sa predstavil aj robot Nao a žiakom boli predstavené možnosti účasti na medzinárodných súťažiach v robotike. Tiež informovali o  Junior akadémii, prezentovali projekty našich študentov Solar System a DoggoCity.

„Naši študenti na prezentácii odboru IST počas DOD boli famózni,“ pochválila prácu všetkých Ing. M. Hedvigová.

Súčasťou prezentácie odboru bol aj kvíz, do ktorého sa zapojilo 70 respondentov s priemernou úspešnosťou 87%, čo hodnotíme vysoko pozitívne. A ktoré otázky najviac potrápili deviatakov? Napr. Čo považujeme za mozog počítača? Na ktoré médium sa vojde najmenej dát? Kde na obrázku nájdeme konektor?

Študenti prezentovali študijný program IT MANAŽMENT PROCESOV predstavením cieľov vzdelávania a oblastí, v ktorých získajú vedomosti a zručnosti – ekonomika, IKT a elektrotechnika. Podrobnejšie porozprávali o tom, čo odbor poskytuje študentom podľa štátneho vzdelávacieho programu a ako sa odlišujeme v školskom vzdelávacom programe, kde sa odbor zameriava na programovanie a základy objektovo orientovaného programovania, webové a databázové aplikácie, grafiku, projektový manažment, otvorený marketing, riadenie ľudských zdrojov, firemné procesy a dátová analytika.

Vysvetlili žiakom a rodičom, aké sú možnosti uplatnenia absolventa v praxi. Na reálnom projekte študentka 3.F Daniela Chovancová ukázala praktické využitie získaných vedomostí a zručností, pričom sa snažila zapojiť ich do diskusie a tým zistiť, aké sú ich predstavy o odbore.

Predstavili aj občianske združenie Impulz a poukázali na možnosť aktivizovať sa v združení počas štúdia a vyskúšať si podnikanie v praxi.

Naši študenti a pedagógovia ochotne a fundovane odpovedali na všetky otázky týkajúce sa hlavne obsahu odborných predmetov a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

V rámci DOD návštevníci mohli nielen vidieť prezentácie a naše učebné pomôcky, ale mnohé veci si mohli vyskúšať na vlastnej koži, a tak sa na chvíľu stať študentom školy. V novom IT Science labe si mohli naprogramovať  a zapojiť jednoduchý programovateľný obvod alebo si v dielňach praxe vyskúšať spájkovanie a používanie meracích prístrojov.

Počas DOD sa predstavila aj spoločnosť Východoslovenská distribučná, s ktorou škola spolupracuje už niekoľko rokov a zamestnáva aj viacerých absolventov našej školy. V rámci prezentácie vystúpil kúzelný fyzik, ktorý zaujímavou formou predstavil žiakom rôzne pokusy aj z oblasti elektrotechniky a tiež zamestnanci spoločnosti žiakom priblížili prácu s dronom, ktorý využívajú na kontrolu vonkajšieho vedenia alebo na diaľkovú inštaláciu prvkov.

Veríme, že mnohých z vás škola zaujala a že v ďalších školských rokoch sa už budeme s vami stretávať ako so študentami Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.

Presvedčili sme návštevníkov tohtoročného DOD, že sme dobrou školou? Dúfame, že áno. Odchádzali s úsmevom na tvári a plní pozitívnych dojmov. Sme presvedčení, že sa nám podarilo splniť náš cieľ – ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom čo najviac informácií o štúdiu na našej škole.

***

Ing. Martin Broda, PhD.,
PaedDr. Lucia Ligusová                                                                                                 

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2019_dod, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 26. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024