5. zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia (12.06.2023) - per rollam

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 5. zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:od 12. 06. 2023 – 08:00 hod. do 12.06.2023 – 12:00 hod.
Miesto konania:spôsobom per rollam

 Program

  1. Návrh rozdelenia dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK

***

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 3. 7. 2023

Aktualizované: 3. 7. 2023